Inntaksreglement

(versjon 1.1)

§1 Generelt

Inntak til Hjartdal Montessoriskule skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldene bestemmelser i friskoleloven og skolestyrets eget inntaksreglement.

§2 Elevinntak

Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som har rett til inntak i offentlig skole. Skolen har elever fra 1.-7. klasse. Skolestyret avgjør i forkant av inntaket hvor mange elever som skal tas inn til hvert trinn hvert skoleår. Hovedinntak til skolen er i Desember. Dersom det er flere søkere enn det antall elever skolen er godkjent for eller har kapasitet til, så skal inntak av elever prioriteres i følgende rekkefølge.

1.       Søkere som har søkt innen søknadsfristen

2.       Søkere som bor i bygda Hjartdal

3.       Søkere til 1.klasse

4.       Søkere som har søsken på skolen

5.       Søkere fra andre tilsognende bygder  

Søkere med høyest rangerte kriterium tas inn først. Hvis flere elever har lik prioritet skal det avgjøres ved loddtrekning.

§3 Kunngjøring

Hvert år i Oktober skal inntak av elever kunngjøres.

Dette formidles på skolens hjemmeside og via eventuell annen egnet lokal presse.
Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om antall ledige plasser, søknadsfrister og henvisning til skolens søknadsskjema og inntaksreglement.

§4 Søknadsfrist

Søknadsfristen for påfølgende skoleår er 1.Desember (dersom dette er en helgedag eller helligdag settes fristen til påfølgende hverdag).

Dersom det er ledig kapasitet ved skolen etter at søknadsfristen er gått ut tas elever inn fortløpende.

Søknaden skal skrives på fastlagt skjema som er tilgjengelig på skolens hjemmeside.

Se mal for søknadsskjema på siste side i dette dokumentet.

§5 Søknadsbehandling

Innen utgangen av Desember skal daglig leder (rektor) gjennomgå de innkomne søknadene og utarbeide inntaksliste og prioritert venteliste.

Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til utarbeides det en prioritert venteliste, som legges til grunn dersom det blir ledig plass ved skolen.

Daglig leder skal i samarbeid med skolestyret avgjøre hvilke elever som tas inn ved skolen. Dette gjøres i henhold til gjeldende prioriterings kriterier.

§6 Meddelelse

Informasjon om inntak, avslag eller plass på venteliste skal være skriftlig og finne sted innen 6 uker etter at søknadsfristen er utgått.

Søkerne har tre ukers frist til å melde fra om de tar plassen.

Ved avslag kan klage sendes til skolen sitt styre.
Dersom skolen ikke endrer vedtaket sender skolestyret klagen til en høyere klageinstans som er Fylkesmannen i Telemark.

§7 Oppsigelsestid

Elevplassen må sies opp med 3måneders varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

§ 8 Endring av inntaksreglementet

Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av friskoleloven og skolens vedtekter.
Dette gjøres i rimelig tid før skolens søknadsfrist, og kan ikke endres så lenge inntaket pågår.