Pedagogikken

Montessori pedagogikken gir frihet under ansvar. Elevene gis frihet til å utforske og følge sine interesser. Hver elev får lov og tid til å sette seg inn i og utforske nye temaer. Dette betyr at man får jobbet mye mer med de ulike temaene i skoletiden og behov for hjemmelekser er i all hovedsak fraværende. Dette kan føre til at foresatte mister litt innblikk i hva elevene lærer og kan, men det gir elevene mer ansvar og selvstendighet, og tro på seg selv og sine evner. Samtidig er det lærernes oppgave å observere og skape nytt engasjement for nye temaer, og påse at elevene får den kunnskapen de har krav på.

Montessori undervisningen følger en egen læreplan og denne er godkjent av utdannings direktoratet og setter kompetansemål på lik linje som ved offentlig skole.

I et Montessori klasserom er det lagt vekt på at undervisningsmateriell skal være innbydende og lett tilgjengelig. Klasserommet skal være trivelig og skape trygghet, ro og harmoni. Det blir lagt vekt på at elevene lærer seg høflighet, tålmodighet og respekt for andre mennesker, både for medelever og lærere. Samtidig lærer elevene å behandle ting rundt seg, slik som undervisnings materiell, med forsiktighet og sette det tilbake på den faste plassen det har etter bruk.

Lærerne planlegger og legger til rette for undervisningen hver dag. De setter fram det materiellet som er aktuelt for undervisningen den dagen. Elevene får en presentasjon der de blir vist hvordan de skal «tenke» og bruke materiellet. Oftest foregår dette gruppevis og i små grupper. Lærerne er observatører og de følger med på om den enkelte elev tar tak i og bruker materiellet de har fått presentert i ettertid. Dersom en elev ikke viser interesse for temaet vil læreren gjøre en ny presentasjon på en litt annen måte, for å forsøke å skape forståelse og interesse.

Konkretiserings materiell som brukes i for eksempel matematikk kan være

Det er ikke nødvendigvis slik at alt undervisnings materiell er tilgjengelig hele tiden, og det er som oftest bare ett eksemplar av hvert. Dette er blant annet for å sikre at elevene jobber med ulike oppgaver, og at man får kunnskap om alle ulike temaer. Montessorimateriellet er konkretiserings materiell. Det vil si at man får se og ta på.  Med dette får man også erfaringer og har bedre mulighet til å huske og forstå. Det er lagt vekt på at man lærer gjennom praksis, og den enkeltes behov for repetisjon ivaretas også i klasserommet. Ofte er Montessori materiellet utformet på en slik måte at eleven skjønner om han/hun har gjort oppgaven riktig, og på denne måten kan elevene selv oftest forstå og korrigere sine egne feil.

Aldersblandede grupper er også karakteristisk for Montessori pedagogikken. Dette muliggjør blant annet at elever og lærere kan tilpasse læringen enklere til den enkelte elevs utviklingsnivå. Elevene lærer også samtidig å hjelpe og samarbeide med andre. Det kan ofte være god læring også i det å lære bort og forklare for andre. Samhold og forståelse for andre mennesker vil også være en av gevinstene ved aldersblandede grupper.

Informasjonsvideo om Montessoripedagogikken fra Norsk Montessoriforbund
Andre Montessoriskoler i Telemark Bergsbygda Montessoriskole & Lisleherad Montessoriskole